Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. 
 2. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval tegenstrijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de afnemer gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

Artikel 2: Partijen
In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als “leverancier” en “afnemer”. Onder “leverancier” wordt verstaan de partij die deze voorwaarden gebruikt. Onder “afnemer” wordt verstaan de groothandelaar, de detaillist, het horecabedrijf of enige andere wederpartij.

Artikel 3: Aanbiedingen/orders

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Orders zijn voor de leverancier eerst bindend, wanneer zij door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door leverancier is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen, inclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. doch exclusief de BTW, het statiegeld en voor zover van toepassing de vergoeding behandeling retouremballage en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
 2. Prijswijzigingen, waartoe leverancier te allen tijden gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen oude prijzen. 
 3. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na datum.

Artikel 5: Levering/leveringstermijn

 1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franco aan huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van aflevering, zijnde het moment waarop de goederen los/laadgereed aangeboden worden aan de afnemer. De leverancier is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor risico van de afnemer.
 2. Wanneer afnemer zorgdraagt voor het vervoer, gaat het risico op de afnemer over op het moment van levering, hetgeen betekent dat inlading, verzending of vervoer en lossing geschieden voor risico van de afnemer.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de leverancier opleveren. Afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 10, de afnemer gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
 4. Leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen.
 5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 6. Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Reclames

 1. Reclames betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg indien zij niet binnen veertien dagen na aflevering van de goederen schriftelijk bij de leverancier zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen, en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
 2. Indien leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van leverancier houden.

Artikel 7: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van het eindbedrag van de verkoopfacturen op de door leverancier aan te geven wijze te geschieden, met inachtneming van de op de factuur vermelde termijn, zonder enige verrekening of korting. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat, dient deze betaling uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te geschieden.
 2. Eventuele geschillen tussen afnemer en de leverancier over kwaliteit of uit anderen hoofde door afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij en voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
 3. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer wettelijke rente verschuldigd.
 4. Leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op de afnemer hij enige betaling toerekent.

Artikel 8: Risico/Eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct bij aflevering over op de afnemer.
 2. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat afnemer de koopprijs, alsmede enige ander vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Afnemer heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de leverancier schriftelijk te kennen geeft dat de afnemer deze goederen terstond ter beschikking van de leverancier moet stellen.

Artikel 9: Verplichtingen van de afnemer in het algemeen
Elke afnemer is verplicht alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren, overige dranken en overige goederen van de leverancier. Hieronder wordt mede begrepen het regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van tapinstallaties en ander materieel. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van hem afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling door of vanwege de afnemer of door hem geleverde derden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de leverancier blijft voor schade door gebreken van de goederen of voor het feit dat zij niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mochten voldoen, beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor de leverancier op grond van zijn verzekering gedekt is. Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden, met uitzondering van schade als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan leverancier toe te rekenen valt of voor zijn risico komt.

Artikel 11: Overmacht

 1. Mocht leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de leverancier gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
 2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de leverancier als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: excessieve tijdelijke stijging van de vraag en tekortkoming van leveranciers van wie de leverancier een en ander betrekt.
 4. Voorts geldt als overmacht: iedere omstandigheid buiten de macht van de leverancier – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

Artikel 12: Ontbinding
De leverancier en de afnemer behouden zich het recht voor alle aan hen verschuldigde bedragen terstond op te eisen, gesloten overeenkomsten te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien:

 1. het faillissement van de afnemer of van de leverancier is uitgesproken;
 2. de afnemer of de leverancier surséance heeft aangevraagd dan wel deze is verleend;
 3. de afnemer of de leverancier onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest.
 4. De vennootschap van de afnemer of van de leverancier wordt ontbonden of het door de afnemer of leverancier uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt;
 5. De afnemer of de leverancier komt te overlijden, als het een natuurlijk persoon betreft.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Handelsmerken van de leverancier mogen slechts met haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gebruikt worden, uitsluitend ten behoeve van haar producten.
 2. Modellen, tekeningen en afbeeldingen, ook voorzover deze nog niet zijn gedeponeerd, zijn onder het auteursrecht toekomende aan de leverancier begrepen en mogen niet zonder haar toestemming gebruikt worden.

Artikel 14: Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage (VBR).

 1. Voor de emballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage geheven, voor zover dit door de leverancier bekend is gemaakt.
 2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de emballage.
 3. In geval van terugontvangst van beschadigde emballage vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld plaats.
 4. Facturering c.q. creditering van retouremballage, van voorheffing c.q. vergoeding behandeling retour-emballage (V.B.R) vindt plaats aan de hand van de door afnemer te tekenen afleveringsbon.
 5. Het in het bezit van de leverancier zijnde exemplaar van bovengenoemde afleveringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveelheid goederen, evenwel met dien verstande dat indien de retouremballage door de afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, de leverancier niet gebonden zal zijn aan de vermelding op de afleveringsbon van de hoeveelheid op de pallets geplaatste emballage, indien en voor zover deze afwijkt van de hoeveelheid, die door de leverancier wordt geconstateerd. In dat geval zal de leverancier bij facturering uitgaan van de laatstgenoemde hoeveelheid.

Artikel 15: Kosten ter handhaving van de voorwaarden

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de leverancier worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de desbetreffende afnemer.
 2. De buitengerechtelijke incassokosten worden nu voor alsdan vastgesteld op tenminste 15 procent van de totale vordering.

Artikel 16: Jurisdictie

 1. Op aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waaronder uitdrukkelijk is begrepen boek 6 titel 5 afdeling 3 uit het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de leverancier en afnemer. Bij consumententransacties is de consument bevoegd binnen een maand nadat de leverancier zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan de leverancier te kennen te geven niet te willen afwijken van de regels van de relatieve competentie.